افتخارات

افتخارات

  1. پروانه تصدی رسانه بر خط تلفن هوشمند

  2. پروانه نشر ديجيتال مبتنی بر حامل

  3. پروانه تصدی رسانه بر خط پيام‌ده

  4. پروانه نشر ديجيتال برخط

  5. پروانه تصدی رسانه برخط کاربرمحور

پروانه تصدی رسانه بر خط تلفن هوشمند

افتخارات

پروانه نشر ديجيتال مبتنی بر حامل

افتخارات

پروانه تصدی رسانه بر خط پيام ده

افتخارات

پروانه نشر برخط ديجيتال

افتخارات

پروانه تصدی رسانه برخط کاربرمحور

افتخارات